Коментар для UFEMAT щодо ситуації з COVID-19 в Україні

Відповідь Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів на запит від UFEMAT (Європейська асоціація виробників та дистриб’юторів будматеріалів) щодо ситуації з COVID-19 в Україні
1227 06.05.2020 в 06:52Відповідь Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів на запит від UFEMAT (Європейська асоціація виробників та дистриб’юторів будматеріалів) щодо ситуації з COVID-19 в Україні

02.05.2020

Шановний Марнікс!

Ми ще раз підтверджуємо свою прихильність до співпраці UFEMAT, особливо враховуючи інтелектуальну та інформаційну глибину щорічних конгресів. Ми дуже цінуємо те, як ви зустрічаєте та вітаєте наших членів під час цих подій у Берліні, Стокгольмі та Монтре.

На жаль, COVID-19 зіпсував наші плани вітати Вас на Будівельному Конгресі України в Києві 18 березня 2020 року. Сам Конгрес також перенесений.

Щодо пандемічної ситуації в Україні, Президент та Уряд України без вагань запровадили жорсткий карантин, включаючи повне припинення руху громадських та міжміських перевезень.

Торгівля будівельними матеріалами є складною і гальмує. Купівля квартир мінімальна.

Але бізнес знайшов свій шлях: виробники за власні кошти організували переведення робітників, дотримання санітарно-епідеміологічних вимог на виробничому майданчику, більшість офісних працівників працює віддалено, тощо.

Галузь будівельних матеріалів – це технологічні лінії та процеси, кількість працюючого персоналу порівняно невелика, тому тут багато не збирається.

Виробники та будівельні компанії, у яких були оборотні кошти та резерви, продовжують працювати у «скороченому режимі». Але квітень вже вказує на різке послаблення ринку, попиту та ділової активності загалом.

Наш уряд не в змозі «залити» ринок грошима, обіцяючи лише іпотеку на нерухомість під 10% та припиняючи фінансування доступних житлових програм.

Державна програма «Велике будівництво» може дати додатковий стимул для інфраструктурних проектів, але ресурси державного бюджету також тут обмежені.

Тож припинення економіки було досить суворим. І будівельна галузь вийде з цього протягом найближчих 1-2 років, згідно з оцінками наших членів.

Ззовні Україна не отримала ні фінансової допомоги, ні навіть позик, і можливе перекредитування пов'язане з політичними вимогами, які не є очевидними для українців.

Тим не менш, у січні-березні 2020 року у порівнянні з відповідним періодом попереднього року ми маємо:

 • виробництво щебеню + 13%
 • виробництво керамічної цегли -9%
 • виробництво мінеральної вати -7%
 • виробництво готового бетону + 4%
 • виробництво цементу + 3%
 • виробництво сухих сумішей -1%
 • виробництво лакофарбової продукції + 22%
 • виробництво керамічної плитки -8%

Першими, хто подолає пандемію економіки, мають бути будівельники, відкладений попит на ринку нерухомості необмежений, важливо збільшити обсяги будівництва в 3-5 разів!

Важливо зазначити, що експортний потенціал українських будівельних матеріалів високий, як ніколи. Галузь потребує інвестицій.

Тож будьте безпечні та активні! Давайте будувати!

З найкращими побажаннями,
Іван Салій
Олександр Пєтушков

________________________

З коментарями щодо ситуації з COVID-19 в інших країнах-членах UFEMAT можна ознайомитись за посиланням https://www.ufemat.eu/

________________________

Dear Marnix!

 

We reaffirm our commitment to UFEMAT cooperation, especially considering the intellectual and informational depth of the annual congresses. We appreciate it very much how you greet and welcome our members during these events in Berlin, Stockholm, and Montreux.

Unfortunately COVID-19 spoiled our plans to welcome you at the Construction Congress of Ukraine in Kyiv on March 18, 2020. The Congress itself is also postponed.

Concerning the pandemic situation in Ukraine, the President and the Government of Ukraine without hesitation imposed a strict quarantine including the complete shutdown of public and long-distance transportation.

Trade in building materials is complicated and put on a brake. Purchases of apartments are minimal.

But business has found its way: the manufacturers have organized, at their own expense, the transfer of workers, compliance with sanitary and epidemiological requirements on the production site, most of the office staff is working remotely etc.

The branch of building materials is technological lines and processes, the number of working staff is relatively small, so there is no much gathering here.

Manufacturers and construction companies, which had working capital and reserves, continue working in a “shortened mode”. But April already indicates a sharp weakening of the market, demand and business activity in general.

Our Government is unable to “flood” the market with money, promising only real estate mortgage at 10%, and stopping financing for affordable housing programs.

The BIG CONSTRUCTION State programme may give some extra boost for infrastructure projects, but the resources of the state budget are limited here as well.

So the suspension of the economy was quite harsh. And the construction industry will come out of this for next 1-2 years, according to our members estimates.

From the outside, Ukraine has not received any financial assistance or even loans, and the possible re-lending is riddled with political demands that are not obvious to good of the Ukrainians.

Nevertheless in January-March 2020, compared to the corresponding period of the previous year, we have:

 • crushed stone production +13%
 • production of ceramic bricks -9%
 • production of mineral wool -7%
 • production of ready-mix concrete +4%
 • cement production +3%
 • dry mix production -1%
 • production of paint and varnish products +22%
 • production of ceramic tiles and slabs -8%

The first to overcome the pandemic of economy are the builders, postponed demand of the real estate market is unlimited, it is crucial to increase the construction volumes by 3-5 times!

Important to note that the export potential of the Ukrainian construction materials is high as never. The industry needs investment.

So stay safe and active! Let's build!

 

With best wishes,
Ivan Saliy
Oleksandr Pietushkov

 
Интересные новости:
24.04.2020
1155
«Снєжка-Україна»  допомогла закупити продукцію першої необхідності для малозахищени...
21.04.2020
840
Компанія "Золотой мандарин" представила новинки елементів благоустрою...
18.04.2020
1110
Build Portal вітає з Великоднем!...
28.05.2020
1221
ТОВ «СЕЛЕНА УКРАЇНА» запропонувала українському ринку нову вогнестійку піну - TYTAN PROF...
26.05.2020
991
«Голі стіни»: Все для ремонту і дизайну - перший в Україні онлайн-маркет від сервісу пош...
25.05.2020
1121
Запуск на українському заводі лінії з виробництва фальцевої покрівлі Ruukki Classic M®...