Порядок здійснення архітектурно-будівельного контролю змінено. Найважливіші новели постанови №303

Кабмін опублікував текст Постанови КМУ від 29 березня 2021 р. № 303, яка вносить зміни до Порядку здійснення архітектурно-будівельного контролю
10072 08.04.2021 в 08:49Головне про зміни в
архітектурно-будівельному контролі


Постанову 
Кабінету Міністрів №303 від 29 березня 2021 року, згідно з якою внесено зміни до деяких постанов уряду про вдосконалення діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю й нагляду, оприлюднено на урядовому порталі у вівторок.

Документ встановлює, що Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) продовжує здійснювати повноваження і функції до завершення створення Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Зміни внесено до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, Порядку прийняття в експлуатацію.

Найважливіші новели стосуються Порядку здійснення архітектурно-будівельного контролю. Зокрема, наводиться список питань, що підлягають перевірці, уточнюється поняття "Планова й позапланова перевірки", впроваджується вичерпний перелік критеріїв, згідно з оцінкою яких визначається періодичність перевірок.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ АРХДЕРЖБУДКОНТРОЛЮ ДО ДІАМ У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ (щодо реєстрації або повернення декларацій / про відмову у видачі сертифіката / про видачу або анулювання дозволу):
- ДІАМ забезпечує розгляд скарги на рішення у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня надходження скарги.
- розгляд скарги на рішення проводиться у присутності замовника або його уповноваженої особи.
- ДІАМ повідомляє замовника будівництва не пізніше ніж за 5 робочих днів про дату, час і місце розгляду відповідної скарги.
- скарга може бути розглянута ДІАМ без участі замовника або його уповноваженої особи у разі повторної неявки або письмового повідомлення про відмову від участі у розгляді.
- за результатами розгляду ДІАМ приймає рішення про задоволення скарги та зобов’язання щодо повторного розгляду органом держархбуд контролю поданих замовником документів або про відмову в задоволенні скарги.
- про результати розгляду скарги ДІАМ протягом 3 робочих днів повідомляє замовника та відповідний орган держархбуд контролю.


ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ:
- під час розгляду питання щодо прийняття в експлуатацію об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, орган державного архітектурно-будівельного контролю здійснює огляд об’єкта у таких випадках:
- віднесення замовника до високого ступеня ризику згідно з критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об’єкті будівництва органами держархбуд контролю.
- відсутність відомостей щодо об’єкта будівництва, які мають міститися в Електронній системі на момент подання зави про прийняття об’єкта в експлуатацію.
- під час такого огляду посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю з’ясовує наявність виконавчої документації в обсязі, передбаченому державними будівельними нормами, та матеріалів технічної інвентаризації, а також здійснює фото- та відеофіксацію.


ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПЕРЕВІРКИ:
Під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю перевірці підлягає:
- достовірність даних, наведених у повідомленнях про початок виконання підготовчих і будівельних робіт та деклараціях про готовність об’єкта до експлуатації;
- забезпечення замовником здійснення авторського та технічного нагляду, - коли такий нагляд є обов’язковим згідно із законодавством;
- передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об’єкті, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, будівельних норм, стандартів і правил, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, передбачення приладів обліку води і теплової енергії, а також заниження класу наслідків (відповідальності) об’єкта;
- експлуатація об’єктів будівництва, які не прийняті в експлуатацію;
- залучення до виконання окремих видів робіт відповідальних виконавців, які не мають відповідного кваліфікаційного сертифіката - у випадках, коли такий сертифікат є обов’язковим згідно із законодавством;
- виконання відповідальним виконавцем окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, без отримання в установленому порядку кваліфікаційного сертифіката - у випадках, коли такий сертифікат є обов’язковим згідно із законодавством;
- подання замовником інформації про передачу права на будівництво об’єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також про коригування проектної документації - якщо подання такої інформації є обов’язковим;
- застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також тих, на які поширюється дія технічного регламенту та повинна бути складена декларація про відповідність;
- додержання вимог будівельних норм щодо пожежної безпеки;
- додержання вимог будівельних норм щодо доступності для маломобільних груп населення;
- забезпечення надійності та конструктивної безпеки об’єкта;
- внутрішнє та зовнішнє інженерне обладнання.


РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ПРО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
- з метою розгляду отриманих звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб’єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності при органі державного архітектурно-будівельного контролю утворюється комісія щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності;
- комісія здійснює колегіальний розгляд звернень фізичних чи юридичних осіб;
- керівник органу держархбудконтролю затверджує склад комісії та визначає її чисельність;
- до складу комісії входять посадові особи органу держархбуд;
- комісія розглядає звернення протягом 10 робочих днів з дати їх надходження;
- орган держархбудконтролю не пізніше ніж за 4 дні до дня розгляду заяви повідомляє заявнику та замовнику про час і місце засідання Комісії шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті зазначеного органу та додатково телефонограмою (якщо номер телефону зазначено у зверненні) або з використанням електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у зверненні, доданих до нього документах);
- розгляд звернень здійснюється за участю заявника та замовника або їх представників;
- заявник, замовник та/або їх представники мають право надавати пояснення та подавати додаткові матеріали з питань, зазначених у зверненні, з обов’язковим відображенням відповідної інформації у протоколі;
- у разі неявки замовника або його представника після належного їх повідомлення у спосіб, визначений абзацом шостим цього пункту, заява розглядається без його участі;
- у разі неявки заявника розгляд заяви переноситься на іншу дату, про що замовник і заявник повідомляються у спосіб, визначений абзацом шостим цього пункту. У разі повторної неявки заява залишається без розгляду;
- за результатами розгляду звернення комісія шляхом голосування приймає рішення, що оформлюється відповідним висновком;
- рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини персонального складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним;
- з урахуванням рекомендацій, наведених у висновку комісії, видається наказ за підписом керівника або уповноваженого заступника керівника органу держархбуд контролю про проведення позапланової перевірки.


ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ:
- Під час здійснення держархбуд контролю фіксування процесу проведення перевірки здійснюється з використанням фото, аудіо- та відеотехніки.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ ПЕРЕВІРОК:
- плановою перевіркою вважається перевірка, що передбачена планом роботи органу держархбуд контролю, який затверджується керівником такого органу;
- періодичність та обсяг проведення планових перевірок суб’єктів містобудування на об’єктах будівництва визначається згідно з критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об’єкті будівництва органами держархбудконтролю;
- перевірки на об’єкті будівництва здійснюються за такими напрямами з урахуванням класу наслідків (відповідальності) будівель та споруд, а саме:
- для об’єктів із незначними наслідками СС1 - відповідність вихідним даним і будівельним нормам з пожежної безпеки, доступності для маломобільних груп населення;
- для об’єктів із середніми наслідками СС2 - відповідність вихідним даним і будівельним нормам з пожежної безпеки, доступності для маломобільних груп населення, забезпечення надійності та конструктивної безпеки об’єкта, внутрішнього та зовнішнього інженерного обладнання;
- для об’єктів із значними наслідками СС3 - відповідність вихідним даним і будівельним нормам з пожежної безпеки, доступності для маломобільних груп населення, забезпечення надійності та конструктивної безпеки об’єкта, внутрішнього та зовнішнього інженерного обладнання, якості та сертифікації будівельних матеріалів, наявності паркомісць, визначених затвердженою проектною документацією.
- перелік об’єктів будівництва, які підлягають перевірці під час проведення планової перевірки суб’єкта містобудування, формується Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та зазначається в наказі про проведення перевірки;
- частка об’єктів будівництва, які підлягають перевірці відповідними органами архбуд контролю, не може перевищувати:
- для об’єктів із незначними наслідками (СС1) - 25 відсотків загальної кількості об’єктів, повідомлення про будівництво яких зареєстроване в реєстрі будівельної діяльності;
- для об’єктів із середніми наслідками (СС2) - 45 відсотків загальної кількості об’єктів, дозвіл на будівництво яких внесено до реєстру будівельної діяльності;
- для об’єктів із значними наслідками (СС3) - 80 відсотків загальної кількості об’єктів, дозвіл на будівництво яких внесено до реєстру будівельної діяльності;
- строк проведення планової перевірки об’єкта будівництва не може перевищувати 10 робочих днів.


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАПЛАНОВИХ ПЕРЕВІРОК:
- позаплановою перевіркою вважається перевірка, що не передбачена планом роботи органу держархбуд контролю;
- підставами для проведення позапланової перевірки є:
- подання суб’єктом містобудування письмової заяви про проведення перевірки об’єкта будівництва або будівельної продукції за його бажанням;
- необхідність проведення перевірки достовірності даних, наведених у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, повідомленні про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об’єкта до експлуатації, протягом трьох місяців з дня подання зазначених документів;
- виявлення факту самочинного будівництва об’єкта;
- перевірка виконання суб’єктом містобудування вимог приписів органів державного архітектурно-будівельного контролю;
- вимога головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ про проведення перевірки за наявності підстав, передбачених законом;
- звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб’єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;
- вимога правоохоронних органів щодо проведення перевірки, складена на підставі ухвали слідчого судді.
- під час проведення позапланової перевірки підлягають контролю виключно питання, які стали підставою для проведення такої перевірки;
- строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів;
- повторне проведення позапланової перевірки за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для раніше проведеної позапланової перевірки об’єкта будівництва чи суб’єкта містобудування, забороняється, крім випадків невиконання вимоги органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;
- під час проведення позапланової перевірки посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю зобов’язана пред’явити службове посвідчення та надати копію направлення для проведення позапланової перевірки.


ПРОФЕСІЙНА АТЕСТАЦІЯ:
- Скасовано необхідність проведення професійної атестації таких відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) як - виконавець робіт (виконроб), головний державний інспектор, головний інспектор будівельного нагляду та інші посадові особи, які виконують функції із здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.


ЛІЦЕНЗУВАННЯ:
- Перелік органів ліцензування додано Державна інспекція архітектури та містобудування – будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.


ДОПОВНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ ДІАМу наступним:
- виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у визначених законодавством випадках.”;
- реєструє повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, здійснює внесення змін до них, а також скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення;
- видає дозволи на виконання будівельних робіт, реєструє повідомлення про внесення змін до них, відмовляє у видачі таких дозволів, анулює дозволи на виконання будівельних робіт;
- приймає в установленому порядку в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта або відмовляє в їх видачі, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації, внесення змін до них, а також повертає такі декларації та скасовує їх реєстрацію);
- розглядає в порядку нагляду рішення органів державного архітектурно-будівельного контролю про реєстрацію або повернення декларації про готовність об’єкта до експлуатації (без права реєстрації декларацій), рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт (без права видачі дозволу), рішення про відмову у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (без права видачі сертифіката);”.


ОПЛАТА ШТРАФІВ:
- штраф може бути сплачено через електронний кабінет з використанням платіжних систем у режимі реального часу.


ВАЖЛИВО! ДАБІ продовжуватиме здійснювати повноваження та функції до завершення здійснення заходів з утворення ДІАМ.

Узнайте больше об обновлении ГАСИ, читайте спецтему Build Portal "Перезагрузка ГАСИ"   

Интересно о ремонтах: какие цвета интерьерных красок сейчас в тренде?

За матеріалами: КБУ, Інтерфакс
 
Интересные новости:
31.03.2021
7209
Розглянемо ключові зміни, які містить в собі проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих...
30.03.2021
923
Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе підвів підсумки круглого столу "Ре...
30.03.2021
549
Сергій Галіцин змінив керівників у Київській, Одеській, Львівській областях та доручив організу...